„SZAKRÁLIS MAJORSÁG”

SZELLEMI ÖNFEJLESZTÉS A

NYITOTTSÁG ÉS ÖKUMENIZMUS JEGYÉBEN


KÉSZÍTETTE:

FONS RELIGIONIS nKft

2023

„Tanulni annyi, mint felismerni, amit régóta tudsz. 

Cselekedni: Bizonyságot tenni arról, hogy tudod. 

Tanítani: Emlékeztetni másokat, hogy tudják ők is, ugyanolyan jól.”

Richard Bach

BEVEZETŐ

Korunk felgyorsult és rohanó világában a technológia és a tudomány egyre inkább olyan szinteket ér el, amelyek a hétköznapi ember számára már tudati, szellemi szempontból fel nem foghatónak, meg nem ismerhetőnek látszanak. A tudomány abszolút diadala a haladás megkérdőjelezhetetlenségébe vetett hit az egyén szintjén jelentkező megértési problémák miatt azonban mégsem tudja betölteni az emberek lelkében azt a szerepet, amellyel a legfontosabb egyetemes kérdésekre keressük a választ. Mit jelent boldognak lenni? Hogyan tudok szabad és elégedett ember lenni? Mi az életfeladatom? Hogyan találjak igaz válaszokat a lelkemet szellememet áradásként elborító információs kakofóniában?

Világunk rendezőelve a premodern korban a vallások által közvetített hitrendszerek és világnézetek, valamint az erre épülő társadalmi szerződések elfogadása volt. A modern kor által teremtett világban a szellemi önfejlesztés általában a kiváltságosok privilégiuma volt, a kapitalizmus szerveződő szövete és a bővített újratermelés inkább szabálykövető, betanítható és praktikus, de csak részleges tudással rendelkező termelési tényezőnek tekintette az embert. Az állandó és kötelező növekedés, mint a boldogság és fejlődés illúziója vált a közgondolkodás általánosan elfogadott részévé, amelyből mai korunk fogyasztásközpontú, pazarló a bolygó erőforrásait pusztító, semmilyen kártékony hatással nem törődő embertípus fejlődött ki. A korábbi Hit alapú megközelítés a világunkban háttérbe szorult, mint egy a felszabadult, modern létezéshez nem szükséges, dogmatikus béklyó, akadályozó tényező, a múlt elvetendő emléke, amely helyett a pénz, mint az új vallás alapja vette át a teljes irányítást. Ez a világrend azonban távolról sem hozta el azt a jólétet és boldogságot a világ számára, amit ígért, sokkal inkább környezetünk, az élet valamennyi formájának (ideértve fajunkat is) egyre fejlettebb módon történő pusztítása vált általánossá. A bármi áron és egymás kárán történő gátlástalan gazdagodás a legfontosabb életcél. Nem tűnik eltúlzott kijelentésnek az, hogy mindezek miatt ma nincs boldogság ezen a gyönyörű planétán.

Ahogy lassan, de elkerülhetetlenül átlépünk a posztmodern korba és az emberek számára ugyan adott a gondolkodás szabadsága, eközben általánosan átértékelődik minden, ami a modern kort megelőző világban örökérvényűnek tűnt, egyre több emberben fogalmazódnak meg a kérdések arra vonatkozóan, hogy vajon jó úton járunk-e? Nos véleményünk szerint korántsem.

Az általunk felvázolt projekt a sokszínűség alapvető primátusa és a tévedhetetlenség illúziójának elvetése talaján, egy olyan úton kíván elindulni, amely szelíd eszközökkel, praktikus és adott esetben követhető példákkal igyekszik a szellemi önfejlesztésre fogékony embereket megszólítani, az útkeresésben segíteni. Programunk egy olyan közösségi tér és a hozzá tartozó kiszolgáló egységek kialakítását vázolja fel, amely a nyitottság, az összefogás és az ökumenikus hitalapú gondolkodás gyakorlásán keresztül igyekszik a szellemi önfejlesztést, mint kiemelkedő eszmét a zászlajára tűzni oly módon, hogy projekt keretében létrehozott eszközök hosszútávon fenntartható működését is biztosítani tudja. Itt azonban nem szeretnénk megállni. Az általunk tervezett tevékenységből származó bevétel a gazdálkodás nonprofit jellege miatt a működés finanszírozása mellett a szeretet nevében támogatások formájában a rászorulók segítésére kerül felhasználásra, ezzel is követve azt az gondolatot, hogy „Az adakozás ott kezdődik, hogy elismerjük: mindent, ami az enyém, ajándékba kaptam.”

Projektünk a Szakrális Major, egy olyan vízió megvalósítása, amely jelen tudásunk szerint unikális abban az értelemben, hogy nem tekinti saját magát az „egyetlen igaz út” tudásával büszkélkedő szervezetnek. Sokkal inkább a teremtett világba vetett univerzális hit talaján állva közeledik bármely vallási irányzathoz, a teljes nyitottság és globális ökumené nevében, olyan egyén-és közhasznú tevékenység folytatásával, amely apró lámpásként megvilágíthatja az első néhány lépést az úton minden hozzánk forduló érző embertársunk számára.

Ugyanakkor az egyénnél lényegesen szélesebb horizontot is szeretnénk átfogni a tekintetünkkel. Az egész nemzet sorsának kedvező alakulásához úgyszintén kívánunk hozzájárulni valamelyest, az általunk elérhető lehetőségekkel.

Különösen fontos feladatnak tekintjük a magyarság nemzeti öntudatának magasabb rezgésszintre emelését, amely az egyéni tudati szint fejlesztésén keresztül szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar emberek, mint a nemzet részét képező alkotóelemek lelki állapota javulhasson, az évszázadok során felépült blokkok oldásával. Az újrafelfedezésre váró ősi keleti származásunk összefüggéseinek és a közös magyar múltunk értékeinek bemutatása, ezek közvetítése a mai emberek felé álláspontunk szerint kiemelkedő jelentőségű a boldogabb egyén és társadalom kialakításához. Társadalmunkban jelen van az igénye annak, hogy jobban megismerjük önmagunkat egyéni és közösségi szinten egyaránt.

A lelki önfejlesztéshez olyan természeti közeget szeretnénk kialakítani, amelyben természetes anyagok felhasználásával, organikus módon a tájba illeszkedő mikrokörnyezet alakul ki, ahol az épített és a természetes környezet harmonikus találkozása valósul meg. Az ezen elvek mentén kialakított környezetben a tudati rezgés szintje szinte önmagától megemelkedik és a látogatók, érdeklődők számára az elme egyidejű lecsendesítésével lehetővé válik közvetített egyetemes gondolatok befogadása.

I. ALAPVETÉSEK

Az emberi szellem nagy héroszai közül sokan tudtunkra adták azt az egyetemes igazságot, miszerint a személyes létünk, és minden teremtett dolog forrása ugyanazon Ősvalóságban honol. Még ha ennek a Közös Eredetnek a nyelvi kifejezése a történelem jelenleg ismert kezdete óta oly nagy eltérést mutat, és oly sok jelmezt öltött is magára világunk színpadán. Az itt bemutatott vállalkozásnak ez az alapelv lehet úgymond az origója. A globális ökumené szellemében sugallni kívánjuk a látogatóknak, hogy bár a világ nagy szakrális hagyományai külsőségek tekintetében jelentősen eltérhetnek egymástól, lényegük szerint ugyanazon Forrásállapotra mutatnak.

A Szakrális Majorság egésze azt a célt szolgálja, hogy a látogatókat, vendégeket szelíden közelebb vigye ennek a transzcendens dimenziónak a megtapasztalásához. Akár úgy, hogy csupán pihenni térnek be eme lélekemelő térbe, akár szervezett programon vesznek részt.

MIT IS JELENTSEN EZ?

Lényünk különféle rétegei között oda-vissza hatás áll fenn, ahogyan a transzperszonális pszichológia, vagy még inkább az integrál szemlélet kiemelkedő alakjai ezt már korábban felvázolták. Úgy is mondhatnánk, hogy a helyes személyiségfejlesztés egyszerre a munka kezdete, közepe és vége is. Vagyis a spirituális fejlődéshez nélkülözhetetlen egy érett személyiség, ugyanakkor a megfelelő szellemi iskolázottság módfelett képes formálni a jellemet. Erre a fundamentumra épül minden tevékenység, amely a teljes ember tudati fejlődését kívánja szolgálni a személyiség keretein belül, és azon túl. Ez az a központi eszme, amely ennek a nemes kezdeményezésnek alapkövéül szolgálhat.

Így tehát a fentebb említett princípiumokból indul ki minden jövőbeli együttműködés, olyan személyekkel, szervezetekkel, egyesületekkel, akik törekednek arra, hogy az emberi lényt teljes egészként - mai divatos kifejezéssel élve holisztikus létezőként - szemléljék. Ennek megvalósításához pedig hajlandóságot mutatnak arra, hogy nyitott tudattal közelítsenek akár a sajátjuktól jelentősen eltérő kultúra, vallás, vagy filozófiai irányzat értékeihez, eszköztárához.

Mindez kitűnő bevezetője lehet egy értelmes, kölcsönös tiszteletre és elfogadásra épülő, tényleges vallásközi párbeszédnek. Hitvallásunk szerint sokkal fontosabb a közös értékeket keresnünk, mintsem a formai különbségeket szem előtt tartani. Azok a nagy bölcsek, filozófusok, jógik, akik képesek félelmek, és szemellenzők nélkül vizsgálódni, teljes egységben látják a világ nagy szakrális őshagyományának különféle megnyilvánulási formáit. Ezek a spirituális géniuszok a gyakorlatban mutatják be nekünk, hogy ami az egyik vallás, vagy kinyilatkoztatás hiátusa, a másiknak éppen szegletköve, vagy legfőbb erénye. Anagarika Govinda Láma mesteri képsorok útján magyarázza el nekünk:

„Ahogy egy kert szépségét éppen fáinak és virágainak sokszerűsége és különbözősége adja, amelyek közül mindegyik önmagában tökéletes, éppúgy a szellem kertje is élményeinek és kifejeződési formáinak sokszerűségében és különbözőségében őrzi meg szépségét, és eleven értelmét. Ahogyan azonban a kert fái is ugyanabból a talajból nőnek, ugyanazon levegőt lélegzik be és ugyanazon Nap felé nyújtják leveleiket, éppúgy az összes vallás is a belső valóság ugyanazon talajából sarjad, és ugyanazokból a kozmikus erőkből táplálkozik. Ebben rejlik azonosságuk. Karakterük és sajátos szépségük viszont épphogy azon vonásaikon alapul, amelyekben különböznek egymástól, s amelyek alapján mindegyik a maga módján képviseli a tökéletességet.”

A főbb princípiumok ismertetése után szükséges szót ejtenünk a szolgáltatások palettájáról is.

A Szakrális Majorság legalapvetőbb rendeltetése, hogy egy védett, csendes, békés környezetet biztosítson azoknak a résztvevőknek, akik egy hétvégi, vagy többnapos bentlakásos kurzus keretében, tapasztalt szakember vezetésével igyekeznek elmélyedni a testi-lelki egészség megőrzésének, illetőleg helyreállításának valamely hatékony metódusában. Hasonlóképpen házigazdái szeretnénk lenni azoknak a csoportoknak, akik egy spirituális elvonulás során, magasan képzett oktató közbenjárásával kívánják elmélyíteni a szellemi praxissal kapcsolatos gyakorlati tudásukat. Szívesen és nagy örömmel adunk helyet a Ház profiljába illeszkedő szakmai tréningekhez. (Például jóga-meditáció oktató tanfolyam, mentálhigiénés, vagy coach képzés.) Tekintettel arra, hogy kínálatunkba tartozik az ismeretterjesztő tevékenység is, ezért olykor egy nyílt nap alkalmával szélesre tárjuk a kaput, és nyilvános előadásokra várjuk a Kedves Látogatókat. Mindezeken túlmenően gondos vendéglátói, és tapintatos szellemi kalauzai leszünk azoknak, akik csupán a pihenés, feltöltődés kedvéért keresnek szálláshelyet, vagy életük valamely kiemelkedő eseményét nálunk óhajtják emelkedett légkörben ünnepelni.

A lelki önfejlesztéshez olyan természeti közeget szeretnénk kialakítani, amelyben természetes anyagok felhasználásával, organikus módon a tájba illeszkedő mikrokörnyezet alakul ki, ahol az épített és a természetes környezet harmonikus találkozása valósul meg. Az ideális helyszín kiválasztása során több területet is megnéztünk, amely alkalmas lehet a projekt megvalósítása számára. Ezek közül kiemelkedik a Balatonfelvidéken, Tapolcától 12km távolságra lévő Monostorapáti településen található terület, amely a legalkalmasabb választásnak tűnik.

Az 1960-es években épült, korában szőlészeti mintatelepként funkcionált épületek átalakítása és a bortermelő vidék természetes rendjébe illeszkedő új szakrális épület létrehozása az ott érezhető kedvező energetikai viszonyok és mikroklíma hatásait kihasználva csodálatos környezetet teremthet a projekt számára. Egy ilyen miliőben a tudati rezgés szintje szinte önmagától megemelkedik és a látogatók, érdeklődők számára az elme egyidejű lecsendesítésével lehetővé válik közvetített egyetemes gondolatok befogadása.

Mindezen tevékenységek véghezvitelét pedig az alább bemutatásra kerülő létesítményben kívánjuk megvalósítani.

II. AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

Építészeti értelemben egy ilyen projekt esetében elsődleges talán az alázat és a tisztelet. Alázat és tisztelet a létrehozók által megfogalmazott programon túl az épített-és természeti környezet iránt, mind szűkebb, mind tágabb értelemben. Empatikus belehelyezkedéssel, minden érintett elem szemszögéből vizsgálódva, egyfajta egyensúly keresése és megteremtése. Olyan megoldás kidolgozása, mely összességében pozitív hozadékkal bír a Szakrális Majorság, és a környezet számára is.

Elsődlegesen fontos megérkezés élménye. A távolról feltárulás, a majorságba, illetve az egyes épületekbe, helyiségekbe történő belépés és kilépés élménye. Fontos a programot erősítő szakrális, illetve nem szakrális szándék észrevétlen téri aláfestése, a megszokott hétköznapi rutinból történő kizökkentés.

Minden részletnek az alapos átgondolása, a funkciók újragondolása szükséges, melynek eredményeként vélhetően nem szokványos szállodai szobák és közösségi- és előadó terek jönnek létre, hanem valami olyasmi, ami csak a kiválasztandó helyszínen és csak a megalkotott programra érvényes, de arra tökéletesen.

A kiválasztandó helyszín jellemzője a természetközeliség, de ebben is nagy eltérések lehetnek, egészen eltérő kihívásokat tartogatva, mely kihívásokra lehetőségként tekintve mentális energiák szabadulhatnak fel kis hétköznapi csodákat hozva létre.

A nélkülözhetetlen energetikai alapok meglétének biztosítása érdekében a tervezés, és teljes megvalósítás fázisait egy „szakrális koprodukció” keretében képzeljük el. Vagyis radiesztéta méri fel a terepet, ennek a felmérésnek a figyelembevételével készít szakvéleményt az építész, a főbb formai kivitelezést, és a belső terek kialakítását illetően. Már az alapkőletétel egy kiemelt asztrológiai konstellációnál történik, valamilyen elmélyült szertartás keretében.

A munkatársak kiválasztásakor is figyelembe vennénk ezt az alapelvet. Mivel egy rezgésalapú világban élünk, rendkívül lényeges, hogy azok a személyek, akik a mindennapi munkájuk során folyamatosan ebben a közegben léteznek, kedvező tudattartalmakat sugározzanak bele a térbe.

A saját szervezésű programokra korlátozott számban igyekszünk kedvezményes részvételi lehetőséget biztosítani azoknak a kollégáknak, akik az adott kurzus iránt érdeklődnek.

A. A TERMÉSZET TISZTELETE

A szeretet kifejezésével párhuzamosan közvetlen környezetünk, a természet megbecsülése és megóvása is éppoly fontos szerepet kap a projektben. A Föld ökológiai rendszerének - mint a szellemi törvények fizikai megjelenésének - megóvására, a fenntartható, minőségi emberi életre is nagy hangsúlyt fektetünk. Igyekszünk megvalósítani és bemutatni minél több módszert, mely az egyensúly helyreállítását és fenntartását szolgálhatja. Mint például:

• a talaj önmegújulását támogató, tiszteletteljes használata a permakultúra módszereivel (forgatás nélkül, mulcsozással, vegyszerek nélkül, a természet egyensúlyára törekedve)

• esővíz gyűjtés, tárolás

• esőkert (olyan beültetett mélyedés, melyben a csapadék leszivárog a talajba, ahelyett, hogy elfolyna - nem tó)

• kis kerti tó a hasznos rovarok és kétéltűek betelepítéséhez és a kis állatok (pl. sün, madarak) ivóhelyéül

• erdőkert (vegyesen őshonos fák és gyümölcsfák, termő és díszítő cserjék, a tisztásokon kisebb zöldségeskertekkel, mely így nem annyira kedvez a kórokozók terjedésének, mint a monokultúrák és szintén hasznos állatok élőhelye)

• madárodúk és rovarlakások kihelyezése

• a domborzati adottságoknak megfelelően félig vagy egészen földbe süllyesztett melegház (walipini) kialakítása. (ezáltal lehetőség nyílik a zöldség és gyümölcstermő időszak meghosszabbítására, melegkedvelő, egzotikus fajták ültetésére hazai éghajlaton, ezáltal csökkentve a szállítási költséget)

Mindezeket - a tapasztalatok birtokában - szívesen bemutatjuk másoknak is, ezzel támogatva az érdeklődők szemléletmódjának, módszereinek átalakítását víztakarékosabb, termőföldet javító ökológiai módszerek használatára szakértők előadásai és az általunk megvalósított példák alapján.

A terület kialakítása során figyelembe vesszük a környék által nyújtott adottságokat, és az új lehetőségeket az ökológiai terhelés csökkentésére.

Környezetbarát megoldásokat alkalmazunk és az érdeklődőknek ezeket bemutatjuk, a tapasztalatainkat megosztjuk. Mint például:

• biológia szennyvízkezelés,

• szürke szennyvíz felhasználás pl. wc öblítésre, öntözésre,

• alternatív energiaforrások használata (geotermikus, szél, nap)

B. TERVEZETT ÉPÜLETEK

▪ Főépület

Részei:

a) Csend-Tér szoba

b) Recepció-ajándékbolt

c) Iroda

d) Előadóterem (60-80 fős)

e) Meditációs szoba (max. 15 fős)

f) Kezelő szoba (masszázs és egyéb terápiák)

g) Wellness részleg - jacuzzi, szauna, öltözők

h) Konyha

i) Étkező

j) Mosdók

▪ Apartman blokk, és/vagy különálló házak (A vendégek, ill. a fenntartó személyzet részére)

▪ Üvegház egzotikus növények számára

▪ Fűthető gazdasági blokk (konyha, raktár, kazánház, mosókonyha, iroda, stb.)

▪ Egyéb külső gazdasági épületek (kertészeti eszközök, fészer, stb.)

▪ Parkolóhelyek, garázsok

▪ Játszótér és kültéri fitnesz park

▪ Kültéri jógagyakorló tér

C. CSEND TÉR

Ez a főépület centrumában foglal helyet, úgymond ez lesz a szíve, és a motorja az egész komplexumnak. Oldalfalain a legnagyobb, és tökéletesen feddhetetlen spirituális mesterek képeit, és mondásait függesztjük ki. Olyan személyekét, akik a huszadik században éltek, emiatt időben közelebb állnak hozzánk, így egy kicsit könnyebb a ráhangolódás. Továbbá rendelkezünk Róluk készült, jó minőségű fotóval. Ilyenek lehetnek pl.:

• Pio Atya, olasz kapucinus szerzetes, stigmatizált szent

• Ernst Lothar Hoffmann (Láma Anagarika Govinda), német buddhista tanító, az Árya Maitreya Mandala rend alapítója

• Bruno Gröning, a „német apostoli gyógyító”

• Paul Brunton, angol filozófus, író, jógi, aki spirituális felismerések tekintetében évtizedekkel megelőzte saját korát.

• St. Nectarios of Aegina, Athos hegyi szerzetes, az „Agni Parthene” c. himnusz szerzője

• Mihail Ivanov Dimitrov (Omraam Mikhaël Aïvanhov), a hinduk által is elismert, és nagyra tartott bolgár keresztény tanító, Peter Deunov „szellemi gyermeke”

• Ramana Maharsi, a 20. század egyik legjelentősebb indiai védantista bölcse

• Anandamayi Ma, az „eksztatikus anya”

• Amritanandamayi Ma (Amma Ji), az „ölelő női szent”

• Kirpal Singh, „a szikhek oroszlánja”, az Emberiség Egysége Konferencia létrehozója

• Hazrat Inayat Khan, „a szúfik ragyogó ékköve”

• Thich Nhat Hahn, a nagy becsben álló, Nobel békedíjra jelölt vietnámi zen mester

Tekintettel arra, hogy ezt a helyiséget a lehető legmagasabb rezgésszinten kell tartanunk, udvariasan, de nyomatékkal kérni fogunk mindenkit, hogy csak elcsendesedés, meditáció, vagy imádság céljából lépjen be ide. Továbbá kizárólag őszinte nyitottsággal, és minden szellemi irányzat iránti tisztelettel. Ezeket az alapelveket - kellőképp diplomatikus megfogalmazásban - a szoba bejáratánál függesztjük ki.

A „szentély” félig-meddig elkülönül a Csend-Tér belső terétől, ide csak az épp szolgálatot végző személy léphet be. Erre a célra egy térelválasztó megoldást alkalmaznánk, amely két oldalán teljesen zárt, a fal középső része viszont mellmagasság fölött nyitott, így szabad rálátás nyílik az arra az oltárszerű alkalmatosságra, amelyen a világ nagy szellemi hagyományainak mandalái sorakoznak.

• Gyógyító Buddha mandala

• Taoista jin-jang

• Angyali karok (Hildegard von Bingen)

• Keresztény meditációs kerék (Niklaus von Flüe)

• Óm mandala

• Japán enso (zen kör)

• Szúfi mandala (kalligráfia)

• Boldogasszony (ősmagyar)

• Szarvas és Életfa (szkíta)

Előttük mécsesek sora (akárcsak a vadzsrajána templomokban), és enyhe japán füstölő. A mandalák sora feletti kép egy egészen különleges kompozíció. Egy bódhi fa, amelynek törzsében egy buddha-szerű fényalak meditál. A lombkorona mögött mélykék színű, csillagokkal telehintett háttér (asztrális régió), a bódhi fa csúcsán egy sugárzó Napkorong (az Önvaló szimbóluma), amelynek fényoszlopa leér az ülő alakhoz, és auraként körbeöleli azt. A fa körüli tér égszínkék, áthatják a Napból kiáradó sugarak aranyszálai.

A szobának a szentélyhez közelebb eső részében ülőpárnákat helyezünk el, amely lehetővé teszi, hogy klasszikus meditációs testhelyzetben tudjanak helyet foglalni az emberek, a tér hátulsó fertályában pedig székek sorakoznak, kellőképpen „levegős” elrendezésben, hogy a Tisztelt Látogatók ne zavarják egymás intim szféráját. Kiemelt figyelmet fogunk fordítani a fényviszonyokra (beleértve a mesterséges fényforrások típusát, és elhelyezését is).

D. ELŐADÓ TEREK ÉS APARTMANOK

A magyarság kiemelkedő szellemi nagyságainak neveit is „beleálmodjuk” a Szakrális Majorság terveibe. A nagy előadóterem Kőrősi Csoma Sándornak, az eddig egyetlen hivatalosan elismert magyar bódhiszattvának, Székelyföld dicső fiának nevét viseli majd. A terem falain megjelenítjük életútjának állomásait, Háromszéktől a Himaláján és Kalkuttán át dardzsilingi végső nyughelyéig. A kisebb meditációs szobát Baktay Ervinnek, az egyik legkiválóbb magyar indológusnak ajánljuk. A szálláshelyek a magyarok mitikus elődeitől, ősi jelképeitől, és keresztény magyar szentektől nyerik megkülönböztető címeiket, (Hunor, Magor, Csodaszarvas, Turul, Szent László, Szent Erzsébet, Szent Margit, Boldog Özséb)

III. TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

A. VALLÁSKÖZI PÁRBESZÉD ERŐSÍTÉSE

Az a tapasztalatunk, hogy sokszor csupán a kellő ismeretek hiánya, vagy a felszínes tudás az akadálya annak, hogy meríteni tudjunk a miénktől eltérő szellemi hagyományból. A teljességből fakadó tanítás onnan ismerszik meg, hogy azt mondja: a formális különbségek, és látszólagos ellentmondások mögött esszenciálisan Egyetlen Valóság létezik. Mindez nem ekvivalens azzal az állítással, hogy minden út Rómába vezet, ez csak annyit tesz, hogy több külsődleges út vezet oda.

Létezik erre egy - a görögöktől örökölt – fogalmunk, ez pedig a „Philosophia Perennis” [Örök Filozófia, vagy Múlhatatlan Bölcsesség]. Vagyis egy kultúrák, és vallások feletti Egyetemes Igazság. Amelynek a földrajzi, és történelmi korba elhelyezhető, nevekkel leírható megnyilvánulási formái (Dharma, Tao, Logosz) már csupán partikuláris vetületnek tekinthetők. Ennek pedig egyik alapjellemzője, hogy nem tudható, de átélhető. Ebből következik, hogy a különböző vallások misztikusai közelebb állnak egymáshoz, mint ugyanannak a vallásnak olykor egymással is hadakozó hívei. Vagyis a metafizikai hagyomány univerzális, a vallási viszont kollektív alapokon nyugvó individuális. Csak ezzel a megértéssel felvértezve beszélhetünk tényleges vallásközi párbeszédről. Ennek a belátásnak a híján csupán az összehasonlító vallástudomány göröngyös útjain fogunk botladozni.

Példaképnek tekinthetjük ezen a területen a 19. század végének bengáli szellemóriását, Paramhansza Rámakrisnát. Ő egy különleges szaktekintélynek számít. Daksinésvár nagy szentjének élete és munkássága olyannyira kivételesnek mondható, hiszen Önnön magában fedte fel, és nyilvánította ki a Végső Valóságot. Egyetlen életen belül átélt egy teljes spirituális palettát (vaisnava, tantra, advaita védanta, buddhizmus, kereszténység, iszlám), mindig is hirdetvén a vallások egyenrangúságát és lényegi egységét.

Hazrat Inayat Khan, a szúfik tündöklő mesterének egészen frappáns, tömör, és kissé katonás megfogalmazása szerint:

„Egy Isten van, az örök Egy Létező, nincs más rajta kívül.

Egy Mester van, a lelkeket vezető Szellem, nincs más rajta kívül.

Egy Szent Könyv van, a Természet szent könyve, ami megvilágosíthatja a tanulmányozóját.

Egy Vallás van, a közvetlen, egyenes út az ideális, helyes praxishoz, ami betölti minden lélek életcélját.

Egy Törvény van, a kölcsönösségé, amely észlelhető az igazságra ébredettek önzetlen tudatában.

Egy Testvériség van, az emberiség, ami összefogja Isten gyermekeit.

Egy Erkölcs van, a Szeretet, ami az önzetlenségből ered, és a jótékony tettekben virágzik ki.

Egy Dicsérendő dolog van, az ami felemeli a hívő szívét a láthatóból a láthatatlan felé.

Egy Igazság van, lényünk igazi ismerete, ami a bölcsesség leglényege.

Egy Út van, a hamis ego átvezetése az igaziba, a halandó a halhatatlanba, amelyben minden tökéletesség benne foglaltatik.”


B. MAGYARSÁGTUDAT, NEMZETI ÖNTUDAT HELYREÁLLÍTÁSA

A magyar őstörténet roppant nehéz és szövevényes téma. A Historica Hungarica címkével ellátott palack tartalma kicsit sem vegytiszta, a komplexitás eléggé tényszerűnek látszik, ami érthető is, hiszen sokszorosan összetett jelenséggel állunk szemben, etnikai, nyelvi, kulturális és vallási vonatkozásban is. Óriási örömünkre szolgál, hogy az archeogenetika korszerű módszertanának segítségével jelentősen tisztulni látszik a kép. A közelmúltban a Magyarságkutató Intézet jóvoltából számos nemzetközi elismerésben részesülő, igényes szakmai publikáció látott napvilágot. Reménykeltőnek nevezhetném Török Tibor professzornak, és Neparáczki Endrének a Szegedi Tudományegyetem Genetikai Tanszékén folytatott kutatásait. Igyekszünk az ilyen irányú, hiteles ismeretterjesztő tevékenységnek minél nagyobb teret adni. A tudományos igényességgel folytatott magyarságkutatást tehát nagyon lényegesnek tartjuk, és létjogosultságát teljes mértékben elismerjük. Fontos, hogy nemzetünk megismerje saját eredetét, gyökereit, és ősi kultúráját, annak éltető mítoszaival együtt.

Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy a felemelkedés nem mehet végbe pusztán régészeti és genetikai adatok közlése révén. Zseni Annamária és Jelenczki István a családállítás módszertanára épülő modellezési eljárással végeztek az egész nemzetre vonatkozó rendszerállítást. Ennek letisztult eredménye az ÖN-TÉR-KÉP című film és könyv. Ha úgy tetszik, akkor ez egy „röntgenfelvétel” a nemzet kollektív tudattalanjáról. Az állításokat követő érzelmi tartalomelemzésből kiviláglott, hogy a képviseletek által kinyilvánított érzelmeknek csupán 8 százaléka pozitív. Ehhez képest toronymagasan vezet az agresszióig fokozódó düh, magas szinten áll a bénultság és az enerváltság. Meghatározó még a szomorúság, reménytelenség, szégyen, bűntudat. Az ÖN-TÉR-KÉP alkotói nem tagadják ugyan a magyarság szakrális erejét és küldetését, de joggal vallják, hogy előbb szembe kell néznünk az elfojtott, lehazudott, eltitkolt történelmi traumáinkkal. Vagyis a gyógyulás folyamatán kell keresztül égnünk. A szellemiség fáklyájának hordozására csak olyan minőségű nép képes, aki a saját árnyékán túljutott, és magas szinten megvalósította a benne szunnyadó képességeket. Csak ezután töltheti be méltó módon a hivatását, és válhat fényközponttá mások számára. Ahogyan Kassai Lajos lovasíjász mondotta:

„Nagyon sokan a világot akarják megváltani, nagyon sokan ezt a nemzetet akarják jobb sorsra deríteni, de hát a legelső az, hogy saját magát tegye rendbe valaki. Az út, az mindig a legelső és a legkisebb lépéssel kezdődik, önmagunkkal. És ha rendbe raktunk önmagunkban mindent, akkor önmagunk körül rakunk rendbe mindent, és ha a kis környezetünkben is rendben van minden, akkor ez a dolog folytatódik, és ha ez ki tud vetülni a világra, akkor egy szebb és egy jobb élet lesz, de ezeket a folyamatokat nem lehet megfordítani és nem lehet a feje tetején kezdeni soha.”

Ezért vállalkozásunkban kiemelt szerepet szánunk azoknak a szakembereknek, akik kellő ismerettel és tapasztalattal felvértezve segíteni tudnak embertársainknak a tudattalan nehezen járható ösvényein eligazodni. Ez pedig vélhetően nem is rövid, és nem is könnyű út. Érdemes észben tartanunk, hogy az erdő állapota mindig az egyes fáktól függ. Ha azok zömében egészségesek, az eredmény egy zöldellő erdő lesz. Ha betegek, csenevészek, korhadtak, akkor egy kopár táj látványában lesz részünk. Vagyis önmagunkkal (önmagunknál) kezdődik minden.

Magyarán szólva a „nemzet megváltása” mindenképpen a személyes (terápiás, és spirituális) munkával kezdődik. Esterházy Péter örökérvényű gondolatai, alapvetésként mutatják az utat:

„Ki volna az, ki volna az az ütődött, aki szavakban a gyűlölet mellé állna? Szavakban mindannyian a szeretetet hirdetjük. Ki volna az, ki volna az az ütődött, aki a háború mellé állna? Aki a gyilkolás mellé állna? A halál mellé? Szavakban mindannyian a békét hirdetjük. Mégsincs béke, mégsem a szeretet regnál. Könnyű azt szeretni, aki szeretetre méltó. Könnyű avval egyetértésre jutni, akinek érdekei megegyeznek a miénkkel. De a világ nagy, és mindenféle emberek vannak benne. Magyarország ugyan nem nagy, de azért ember van benne bőven. Ilyen, olyan. Ki ezt akarja, ki amazt. Ez a bonyolult, ez a más, hogy mindenki más…

…Ne gyűlölködj! Sokkal kevesebb a szeretet parancsánál, megfoghatóbb, gyakorlatiasabb. Maradj nyugton, ne hörögj, próbáld megérteni a másik szempontjait, tehát hogy vannak szempontjai, meglátni a korlátait és meglátni a magad korlátait. Próbáld megőrizni az ép eszedet, miközben tudnod kell, hogy ésszel nem megoldható a világ, de ész nélkül bizonyosan elveszik. Dönteni kell, hogy a gyűlölet fennhatósága alá akarunk-e tartozni vagy sem. A viszontgyűlölet is gyűlölet. Az úgynevezett jogos gyűlölet is gyűlölet. (A harag nem gyűlölet, viszont rossz tanácsadó.)

A gyűlölethez sok út vezet, a legrövidebb talán a megalázottságon át. Akit megaláztak, az tehetetlenségében sokszor csak a gyűlöletben talál menekvést, csak a gyűlöletben talál nagy megbántottságára írt, ott talál megnyugvást. Egy ideig. Gyűlölet gyűlöletet szül, megaláztatás megaláztatást, sosincs vége. Megaláztatásban, megalázottságban nagy tartalékai vannak ennek az országnak.

Csak a szabad embernek van esélye a szeretetre. A Légy szabad! felszólításnak ebben áll a nagysága, ebben az esélyben, ebben a súlyban. Szabadnak lenni az nem szabadságon lenni, az nem könnyű feltétlenség, szabadnak lenni nehéz. Nehéz és jó. Az ember szabadnak születik.


C. PSZICHOLÓGIÁVAL ÉS TESTI LELKI EGÉSZSÉGGEL ROKON TERÜLETEK PROGRAMJAI

▪ Családállítás, nemzetállítás, pszichodráma, szomatodráma, transzgenerációs blokkok oldása

▪ Rebirthing, transzlégzés

▪ Relaxáció, autogén trénig, mindfulness

▪ Access, théta, metamorf, kranioszakrális, illetőleg egyéb manuálterápiás tanfolyamok

▪ Ájurvédikus kezelések, akupunktúra, moxaterápia

▪ Javas Hagyományőrzők

▪ Intenzív tisztító elvonulások, diéták, böjt terápia

▪ Transzperszonális és Integrál pszichológia

▪ Kvantumgyógyászat

▪ Meseterápia

▪ Zeneterápia (gong, hangtálak és egyéb eszközök)

▪ Tanatológia, gyász, elengedés témakörre épülő csoportok

▪ Gyógynövényes bemutatók, természetgyógyászat

▪ Szakrális tánc, hastánc, intim torna, terápiás női körök


D. SPIRITUÁLIS PROGRAMTÍPUSOK

▪ Buddhista tanítások, meghatalmazások, és menedékvétel (Théraváda, Zen, Vadzsrajána, Dzogcsen hagyományvonalak)

▪ Tradicionális jóga (főképp jelentős múltra visszatekintő jógaiskolák)

▪ A mantrák világának bemutatása

▪ Reiki, csikung, tajcsi, bioenergetika

▪ Sámándobolás, izzasztókunyhó, tűzön járás

▪ Asztrológia, tarot, szimbológia

▪ Kabbala

▪ Szúfi dervistánc és zikr

▪ Keresztény kontemplatív elvonulás

▪ A meditáció elmélete és gyakorlata (különféle módszertani megközelítésekkel)

▪ Integrál szemléletű elvonulás

▪ Belföldi szent helyekre vezetett körutak, zarándoklatok

▪ Látogatás Braco-hoz, a horvát spirituális segítőhöz


E. KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK

▪ Igényes ismeretterjesztés

i) Spiritualitás és üzleti élet

ii) Fényképes, filmes élménybeszámolók spirituális utazásokról

iii) Gyógynövények, virágesszenciák

iv) Kristályok, ásványok élettani hatása

v) Világunk nagy szakrális hagyományait bemutató előadások

vi) Homeopátia

vii) Természetgyógyászat, alternatív gyógyászat

viii) Ájurvéda, Hagyományos Kínai Orvoslás

ix) Növényi alapú étrend szerepe az egészségvédelemben és a szellemi gyakorlás terén (vega, vegán életvitel)

▪ Spirituális esküvők: azok számára, akik a bulizós, lakodalmas hangulat helyett tényleg valami csendesebb formát választanának életük  egyik sorsdöntő eseményéhez. Akár hindu esküvői ceremóniával, szakrális tánccal, mantra koncerttel. Vagy épphogy keresztény külsőségekkel, és díszletekkel, de elmélyültebben, mint a szokványos templomi esküvőkön szokás.

▪ Könnyed, wellness jellegű, pihenős elvonulások: ahol a szellemiség csak ízelítőként jelenik meg, az is csupán fakultatív jelleggel

IV. NÉHÁNY GONDOLAT A PROGRAMOK TARTALMÁRÓL

A. JÓGA

A jóga eszköztárának egészségvédelmi, stressz oldási célra történő felhasználása önmagában nem elítélendő, viszont a helyes megértés érdekében fontos lehet látni (és láttatni), hogy valójában mit is takar a jóga kifejezés. A teljes rendszer egy átfogó filozófiai, lételméleti, sokrétű gyakorlati eszköztárral rendelkező önművelési út, amely lényünk minden rétegére kiterjed. A jóga az ókori India hat meghatározó filozófiai iskolájának [darsana] egyike.

A „darsana” kifejezés spirituális vonatkozásban annyit tesz, mint - a helyes létszemlélet révén -„bepillantást nyerni a Valóság természetébe”. Könnyen megfigyelhető, hogy a 20-21. században, a nyugati világban a jóga szinte egyenlővé vált a testgyakorlással, egészen konkrétan az ászanákkal. De nem mindegyik jóga ösvény helyez azonos hangsúlyt az ászanákra. Patandzsali jóga szútráiban alig találni erre utalást. De még a Hatha-jóga Pradípikának is csak a negyede, ötöde foglal magában a testhelyzetekre vonatkozó előírást, a többi meditációval, múdrákkal és a légzéssel kapcsolatos, illetőleg energiacsatornákat tisztító eljárásokat tartalmaz.


B. MEDITÁCIÓ

A meditáció terén nagyjából ugyanezek az alapelvek érvényesek. Nem kívánjuk tagadni az egészségre, vagy a jó közérzetre gyakorolt hatását, mégis fontosnak tartjuk kiemelni az elsődleges szerepét. A szellemi út nem korlátozódik a pszichikai harmóniára. (Buddha sem azért ült le a bódhi fa alá, mert a stresszes életmód kimerítette, és hétköznapi nyugalomra vágyott.) A szellemi őshagyomány az ember meghatározottságokon túli állapotát kívánja megvalósítani. Úgy tartja, hogy a meditáció a látszatvilágból [illúzió vagy májá] a Valóságba, az Igazság Birodalmába vezető jármű. Más szavakkal a tudatosságunk iskolázásának és felemelésének, a személyiség meghaladásának, végső soron a felébredés előkészítésének eszköze. Minden meditációs technika lényegi célkitűzése, hogy a figyelem irányát az egó középpontjától a Tanú tudatosság állapota felé mozdítsa. A meditáció nem csendes ábrándozás, hanem az irányított energia harmóniája, és a gyakorlás is csupán a külső szemlélő nézőpontjából tűnik passzívnak. Ennek értelmében tehát szeretnénk hozzájárulni az alapvető félreértések eloszlatásához. (Pl. a meditáció nem azonos a vezetett imaginációval.)

Megkísérlünk rávilágítani arra is, hogy a meditáció gyakorlása a keresztény hagyománytól sem idegen. Egyszer egy hétvégi meditációs elvonuláson - amelyet egy katolikus közösség rendezett - az egyik résztvevő megkérdezte Alois Bergert (a lelkigyakorlat jezsuita vezetőjét), hogy mi a különbség az általa tanított keresztény meditáció, és a keleti módszerek között. A válasz egy csodálatos hasonlat volt, azóta is őrzöm a szívemben.

„A szellemi életvitel a folyam, a meditáció pedig a csónak, amivel eljuthatunk a tengerhez, amely nem más, mint az üdvösség. Különböző szerkezetű vízi járművek léteznek, és több kikötő áll rendelkezésre. Van olyan ember, aki ezen a parton teszi vízre a hajót, van olyan, aki a másik parton, de a folyam végül az óceánba torkollik. A meditáció segítségével juthatunk el fokozatosan abba az állapotba, amelyben megértjük a szentírást.”

A meditációnak valamely formája mindig is jelen volt a kereszténységben, a sivatagi anyáktól az ortodoxián át a monasztikus rendekig. Nem is szólva az olyan nagy misztikusokról, mint Avilai Szent Teréz, aki önéletrajzában a lelki megnyílásnak négy szintjét különbözteti: az első, amikor vödörrel hordjuk a vizet, vagyis az aktív erőfeszítéssel végzett ima. A második, amikor vízemelő kereket használunk. Ez olyan összeszedettséget jelent, mint a szemlélődés, a nyugalom imája. A harmadik, amikor az öntözendő földhöz vezetjük egy patak vizét, ami már a szemlélődés intenzív formája. Végül, a negyedik a záporeső, amelyben átmenetileg leáll a lelki képességek működése, és létrejön az egyesülés (unión). Szent Teréz azok közé az egyháztanítók közé sorolható, akik személyes belátásuk révén ismerték meg az ajak imától a szív imájáig vezető ösvényt. Hiszen a meditáció nem más, mint az imádság sűrített, mély, és intenzív formája.

Ez pedig korántsem szinkretizmus [valláskeveredés, különféle tradíciók összemosása], hanem az esszenciális azonosság felismerése. Ennek tiszta megértése elvezethet oda, hogy szükség esetén meríteni tudjunk más hagyományokból. Szívmelengető példa erre az ír származású John Main atya, korunk egyik nagy szerzetes-prófétája, aki az elmélyedés Távol-Keleten megtanult módszereit ültette át az „angol táptalajba”, így született újjá a bencés meditáció. Hasonlóképpen H. M. Enomiya-Lassalle, német jezsuita szerzetes Japánban és Európában évtizedeken át misszionáriusként és zen-mesterként tevékenykedett, sőt buddhista kolostorban élt.


C. MANTRÁK

Sokan megkérdőjelezik egy olyan hangsor hatékonyságát, amely a saját anyanyelvünktől, vagy kulturális hátterünktől távoli. De gondoljunk csak arra, hogy európai emberként képesek vagyunk élvezni az Andok népeinek zenéjét, az észak-amerikai country muzsikát, vagy az afro-latin ütős együtteseket. Ahonnan a mantrák származnak (és ahová elvezetni kívánnak minket), ott nem beszélhetünk kulturális különbségekről. Ezért egy indiai mantra nagyon is segítségünkre lehet itt, a világ nyugati fertályán. Az igaz ugyan, hogy amennyiben nem vagyunk fogékonyak erre a fülünknek idegen hangzásra, akkor kezdetben nehéznek érezhetjük.

Egy további téves elképzelés szerint (ami többnyire valamelyik monoteista vallás berkein belül jelent problémát) a mantrák az indiai pogány istenek nevei. Egészen furcsa, hogy sokszor még neves valláskutatók is panteizmusnak, vagy politeizmusnak állítják be India vallási örökségét. Ezek az úgynevezett istenségek csupán erők és tulajdonságok szimbólumai. Amiként egy személy különféle szerepekben jelenik meg a hétköznapi élet színpadán (családfenntartó, üzletember, férj, apa, barát, rokon, közösségi ember, stb.), éppígy a Végső Valóságnak is léteznek úgynevezett arculatai. (Amúgy a szanszkrit „múrti” elnevezés épp erre utal, és korántsem bálványt jelent.) Ráadásul nem minden mantra istenség név, és a mantra nem korlátozódik az indiai kultúrkörre.

A védikus korszak bölcseinek megállapítása szerint: „Náda Rúpa Parabrahma”, tehát az Úr őseredeti formája, a teremtés alapprincípiuma a hang, vagy modern fogalmakkal, a rezgés. Evangéliumi szóhasználattal: „Kezdetben vala az Ige.” Sri Aurobindo ezt úgy fejzte ki, hogy a mantra a világot teremtő ritmus hangja. Úgy is mondják, hogy az Ige (a mantra) nem a szakrális világgal való kommunikáció eszköze, hanem maga az Abszolút Igazság. Olyannyira, hogy esszenciális azonosság fedezhető fel a mantrikus ösvény szintjei, és a Jézus-ima fokozatai között.


D. AZ ALTERNATÍV „EGÉSZ--SÉG” MEGŐRZŐ MÓDSZEREK LÉTJOGOSULTSÁGÁRÓL

Szükséges itt egy kis kitérőt tennünk, mert még manapság is gyakorinak mondható, hogy az áltudományok között szokás említeni a természetgyógyászati módszereket, vagy a parapszichológiai kísérleteket. Az akupunktúra sokáig törvényen kívülinek számított a huszadik századi nyugati medicina szemében, pusztán azért, mert nem lehetett műszeres mérésekkel igazolni a meridiánok létezését. Ha figyelembe vesszük, hogy a nyugati medicina évszázadokon át egy tisztán oksági, horizontális modellt tartott szem előtt, amely a klasszikus görög orvostudomány talapzatára a biokémiai tudás bástyáit építette, akkor mindez nem is annyira meglepő. A helyzet azonban az, hogy ehhez a lineáris, ok-okozati modellhez képest a szellemi őshagyomány mindig is függőlegesen, úgymond analógiák mentén vizsgálódott. A tudományos és ezoterikus gondolkodási rendszerek tehát pontosan 90 fokra vannak egymástól, így távolról sem kell azon csodálkoznunk, hogy a két felfogás hívei elbeszélnek egymás mellett.

Ennek egyik iskolapéldája a homeopátia. Amióta csak létezik, ellenfelei éppen olyan hevesen küzdenek ellene, amilyen szenvedélyesen képviselik hívei. A szkeptikusok részéről a leggyakrabban hangoztatott állítás az, hogy a homeopátiával kapcsolatban nincsenek nagy betegszámon végzett, klinikai körülmények között lefolytatott tudományos vizsgálatok.

Nos, a világ egyik legelismertebb tudományos folyóirata, a New Scientist rendszeresen beszámol honlapján a homeopátiáról, valamint neves fizikusok, vegyészek, orvosok, biológusok és más kutatók homeopátiás kutatásairól. A SpringMed Kiadó gondozásában napvilágot látott Dr. Gábor Fruzsina műve, amely az első magyar nyelven olvasható, akadémikusi lektorálással bíró összefoglaló tanulmány a homeopátia tudományos beágyazottságáról. Fejezetei felölelik a homeopátia egyéb tudományágakhoz való kapcsolatát, az egyes országokban elfoglalt helyét, költséghatékonyságát, az alap- és klinikai kutatásokat, szisztematikus áttekintéseket több száz irodalmi hivatkozással. A mű célja a homeopátia melletti érvek bemutatása, és a homeopátiás kutatások eredményeinek ismertetése.

Amíg a nyugati medicina európai vagy amerikai hadszínterén olykor-olykor fellángolnak a harcok, és össztűz zúdul a homeopátiára, addig létezik egy kontinensnyi ország ezen a Földön, ahol ez a szelíd gyógymód úgymond reneszánszát éli. Ez pedig India, ahol jelenleg megközelítőleg 250 ezer regisztrált homeopata orvos és gyógyító dolgozik az országban, valamint összesen 180 homeopátiás orvosi iskola működik, melyekben évente 12 ezer új homeopata orvos szerez diplomát. A nagyobb szezonális járványokat már egyre több érintett tartományban homeopátiás gyógyszerek terítésével előzik és fékezik meg.


E. ASZTROLÓGIA ÉS EGYÉB KARAKTEROLÓGIAI SZISZTÉMÁK

Érdemes azt szem előtt tartani, hogy a hiteles asztrológiai tudás nem a bulvárlapok hasábjain fog feltárulni előttünk. Itt is csupán annyit mondhatunk, hogy igyekszünk mindent elkövetni a hiteles tájékoztatás érdekében. Amikor a szellemi őshagyomány az asztrológiáról, mint Királyi Útról beszél, akkor ez a jelző már önmagában érzékelteti, hogy itt egy több ezer éves, nagyon komolyan kimunkált stúdiummal állunk szemben, amelynek megértése, vagy elsajátítása sok éves odaadó tanulmányozást és gyakorlást követel. Bizony jó néhány esetben megtörtént, hogy az asztrológia végletesen materiális beállítottságú ellenzői nagy vehemenciával nekiláttak a leleplezésnek, majd a gondos és aprólékos nyomozásuk eredményeként pontosan ellenkező előjelű meggyőződésre tettek szert. Ezután pedig a téma legőszintébb, sziklaszilárd védelmezőivé váltak. Amennyiben az asztrológiára úgy tekintünk, mint a mélyebb önismerethez vezető egyik lehetséges útra, akkor „a spirituális gardrób szobánkban” jó eséllyel a megfelelő polcra helyeztük azt.

Hasonló szerepet tölt be az Enneagram [kilences alakzat, vagy kilenc ábra], amelynek rendszerében vélhetően több ősi hagyomány - platonizmus, kabbala, kereszténység, szúfizmus - keze nyomát is felfedezhetjük. Az 1950-es évektől kezdődően számos pszichoterápiás szakember alakította, tudásával gazdagította, mire végül elnyerte mai, modern formáját. Számos iskolája, és elágazása létezik. Tanulják és alkalmazzák coach-ok, pedagógusok, humán erőforrás szakértők, vállalatvezetők, menedzserek. A jezsuiták megalkották a maguk keresztény változatát.

ÖSSZEFOGLALÁS

Egy kissé vicces hasonlattal élve azt mondhatnánk, hogy a légiutas-kísérő foglalkozás mintájára mi egyfajta „Égiutas-kísérő” szerepet szeretnénk betölteni embertársaink életében. Igyekszünk ugyan észben tartani, hogy nem mi ülünk a pilótafülkében, mindazonáltal egy kényelmes repülőút elképzelhetetlen szolgálatkész steward-ok és stewardess-ek nélkül.

A Szakrális Majorságot egy valóságos lelki oázisként képzeljük el, amely bárki számára áldásos lehet. A békességre áhítozók feltöltődést, a spirituális keresők iránymutatást, a már úton járók pedig inspirációt nyerhetnek. A csend minden emberi lény isteni része, a létezés megtapasztalása.

Ha csupán egy morzsányival is hozzájárulhatunk mások testi, lelki, szellemi jólétéhez, épüléséhez, akkor méltó módon betöltöttük a hivatásunkat. Mert ahogyan India gazdag szakrális tárházának egyik vezérművében olvashatjuk:

„Ezen az ösvényen a legcsekélyebb törekvés sem vész kárba, és már a felismerés apró cseppje is nagy veszélytől szabadíthat meg.” (Bhagavad Gíta II. 40)